รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกิจกรรมบำบัด
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
 • เปิดรับสมัคร :
  18 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  13 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  
  • คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด  
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD TEST ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน  (กรุณาแนบผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครด้วย)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางกิจกรรมบำบัด และ ประโยชน์ที่ได้จากการรักษา รวมทั้งป้องกันความพิการ และอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ
  • ประเมิน และฝึกสอนผู้ป่วยเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต ได้แก่ กิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน และกิจวัตรประจำวันในระดับที่สูงขึ้น
  • ให้การรักษาทางด้านกิจกรรมการเคลื่อนไหว (Kinetic Activities) แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว
  • ฝึกกระตุ้นการรับรู้และการคิดต่าง ๆ (Perceptual and Cognitive Stimulation) แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องการรับรู้และความคิดต่าง ๆ ที่อาจเกิดได้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมอง
  • ประเมินการรับรู้ความรู้สึก (sensation) และกระตุ้นการรับรู้ความรู้สึกเพื่อป้องกันอันตรายจากการรับรู้ความรู้สึกที่บกพร่อง
  • ประเมิน พิจารณาการอุปกรณ์เสริม - ตามข้อมือ/เท้า (Hand-foot orthosis) รวมถึงเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยหรือคนพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการดำเนินชีวิต
  • ออกหน่วยเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • ควบคุมดูแลงานที่มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัดนำไปปฏิบัติ
  • ส่งเสริมพัฒนาการที่จำเป็นต่อกิจกรรมการดำเนินชีวิต รวมทั้งให้คำปรึกษาผู้ปกครองในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ
  • เข้าร่วม Team meeting โดยประชุมร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ และ พยาบาล เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                               - สอบสัมภาษณ์

                              - สอบการปฏิบัติ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ