รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 พฤศจิกายน 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์สาขาชีวเคมี (Biochemistry) สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน (Immunology) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Sciences) เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology) อณูชีววิทยา (Molecular Biology) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  • การเพาะเลี้ยง cell culture หรือจุลินทรีย์ ในระดับห้องปฏิบัติการ
  • การวิเคราะห์สารพันธุกรรม โปรตีนและสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิค Electrophoresis, Western blot, ELISA, qPCR
  • การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Physicochemical properties เช่น HPLC, Circular Dichroism spectroscopy, Particle size and zeta potential analysis หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนระดับดีและสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี ต้องมีผลคะแนนต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน        หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน      หรือ

                                              TOEFL-ITP                                   คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                             MU GRAD PLUS                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                             MU - ELT                                      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

  5. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

  6. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

  7. มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน และช่างสังเกต

  8. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดเตรียมและปฏิบัติงานโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุในระดับห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามจุดประสงค์และระยะเวลาของโครงการวิจัย รวมถึงจัดทำรายงานและจัดการข้อมูลบนพื้นฐานของ Quality practices in basic biomedical research (‎QPBR)
  2. ดำเนินการ อำนวยความสะดวกและประสานงานให้บริการทางวิชาการ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการ
  3. ปฏิบัติงาน และ ควบคุม ดูแล การใช้งานห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา และระบบที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ หรือแนวปฏิบัติของห้องปฏิบัติการ
  4. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ด้าน molecular, physicochemical properties และ spectroscopy ของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
  5. จัดทำมาตรฐานวิธีปฏิบัติ และระเบียบการบำรุงรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ และการจัดเก็บวัสดุ และสารเคมี รวมถึงการจัดการของเสีย ตามระบบการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
  6. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440

 • หมายเหตุ :
  ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0917-8 ต่อ 305 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :