รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชกรรม หลักสูตรนานาชาติ (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  19 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 ตุลาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  48 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 29-48 ปี
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิ ปริญญาเอก สาขาเภสัชกรรมคลินิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) , โปรแกรมสำหรับการประชุม/ อบรม Online เช่น Webex, Zoom, Microsoft Teams
  5. ต้องจัดการด้านการเรียนการสอนนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษได้ตลอดหลักสูตร
  6. ประวัติผู้สมัคร (Resume) ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
  7. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดีมาก และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  บริหารจัดการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ด้าน
  1. การเรียนการสอนทั้งการบรรยาย ปฏิบัติการ และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษา 
  2. การวิจัย 
  3. การบริการวิชาการ 
  4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่คณบดีหรือผู้บริหารงานหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มอบหมาย
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์
  - ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องนำเสนอผลงาน 1 เรื่อง (เป็นภาษาอังกฤษ) ไม่เกิน 10 นาที

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  41,000  บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันลาพักผ่อน 10 วัน/ปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ