รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คณบดี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  26 กุมภาพันธ์ 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 มีนาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  3 เมษายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

  เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล

  พ.ศ. 2561

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

  เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล

  พ.ศ. 2561

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

  1.ประวัติส่วนตัวและผลงาน

  2.แนวคิด  วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการส่วนงาน

  3.สมรรถนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ความเป็นผู้นำ  ความคิดเชิงกลยุทธ์  การมีจิตบริการแก่คนพิการ  การตัดสินใจแก้ปัญหา การทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน ฯลฯ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  100,000 - 200,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ และมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รถประจำตำแหน่ง

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496283
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :