รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (หัวหน้างานสารสนเทศทางรังสีวิทยา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชารังสีวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  19 มีนาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  28 มีนาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  5
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ ก.พ. รับรอง 

  2.มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ทางการบริหารหรืองานด้านการประกันคุณภาพงาน และหากมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางด้านรังสีวิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักบริการ

  4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และ Intranet  อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  5.ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นหรือระดับกลาง ขึ้นไป ที่มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก และให้หัวหน้าส่วนงานส่งเข้ารับการอบรมภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง

  6.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

  • IELTS (Academic Module)                  ไม่ต่ำกว่า      3    คะแนน  หรือ
  • TOEFL IBT (Internet Based)               ไม่ต่ำกว่า    29    คะแนน  หรือ
  • TOEFL - ITP                                      ไม่ต่ำกว่า  390   คะแนน  หรือ
  • TOEFL - CBT                                     ไม่ต่ำกว่า    90   คะแนน  หรือ
  • TOEIC                                              ไม่ต่ำกว่า  400   คะแนน  หรือ
  • MU GRAD Test                                  ไม่ต่ำกว่า    36   คะแนน  หรือ
  • MU – ELT                                          ไม่ต่ำกว่า   56   คะแนน 

  7.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

  8.เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล หรือหากได้รับการคัดเลือก จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ส่วนงาน)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศทางรังสีวิทยา (RIS) และภาพถ่ายทางการแพทย์ (PACS)

  2.วางแผน จ่ายงาน กำกับ ติดตามผลและเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาและติดตั้งระบบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สำเร็จตามแผนงาน      

  3.บริหารการเชื่อมโยงระบบงานทางรังสีวิทยาและภาพถ่ายทางการแพทย์ของภาควิชารังสีวิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  4.กำหนดมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในภาควิชารังสีวิทยา

  5.ควบคุมดูแลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นหรือซอฟท์แวร์ทั้งของที่หน่วยงานพัฒนาเองหรือจากบริษัทภายนอกให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  6.ประสานงานทางเทคนิคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

  7.วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอของบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการขยายงานของระบบงานทางรังสีวิทยาและภาพถ่ายทางการแพทย์

  8.เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

  9.เข้าร่วมประชุมในระดับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

  10.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี  เงินเดือนขั้นต่ำ 19,500 บาท 

  ปริญญาโท  เงินเดือนขั้นต่ำ 22,750 บาท 

 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 149
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :