รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (หัวหน้าหอผู้ป่วย)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  19 มีนาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  28 มีนาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  5
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ตามที่ ก.พ.รับรอง

  2.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากสภาการพยาบาล

  3.มีประสบการณ์ในตำแหน่งพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

  4.ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ หรือ รับรอง หากกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกและ ให้หัวหน้าส่วนงานส่งเข้ารับการอบรมภายใน 1 ปี นับจากที่ได้รับแต่งตั้ง

  5.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ 9  มีนาคม  2560 ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

  • IELTS (Academic Module)                  ไม่ต่ำกว่า      3    คะแนน  หรือ
  • TOEFL IBT (Internet Based)              ไม่ต่ำกว่า    29   คะแนน  หรือ
  • TOEFL - ITP                                          ไม่ต่ำกว่า  390   คะแนน  หรือ
  • TOEFL - CBT                                        ไม่ต่ำกว่า     90   คะแนน  หรือ
  • TOEIC                                                    ไม่ต่ำกว่า  400   คะแนน  หรือ
  • MU GRAD Test                                     ไม่ต่ำกว่า     36   คะแนน  หรือ
  • MU – ELT                                               ไม่ต่ำกว่า     56   คะแนน

  6.มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  7.มีสุขภาพแข็งแรง

  8.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

  9.เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ กรณีเป็นบุคคลภายนอกหากได้รับการคัดเลือกจะต้องบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ส่วนงาน)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ตามประกาศที่แนบนี้

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี  เงินเดือนขั้นต่ำ 19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 149
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :