รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Web Developer)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ
 • สังกัด :
  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 • เปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 ธันวาคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  At least 1-year experience in Web Application Development both of Front-end and Back-end
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • Thai Nationality
  • Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related field
  • At least 1-2 years of experience in Web Application Development both of Front-end and Back-end
  • Have knowledge and skill to design website
  • Solid understanding of website and technology
  • Able to develop the system with HTML, PHP, CSS, JavaScript or other and ready to learn
  • Required knowledge on database
  • Required knowledge on PDPA, manage and review personal data 
  • Have a good personality, interpersonal relation and teamwork skill
  • Have a growth mindset, patience, active, love challenging and ready to learning
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสารสนเทศ วิศวกร (ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิชาการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ได้รับยกเว้นการใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการรับสมัคร
  ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  44
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  หรือต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
  ในกรณีที่ยื่นคะแนนก่อนการสมัครผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • Developing and building the School Website in collaboration with teams to meet the objectives.
  • Developing and validating test routines to ensure external interfaces apply to all browsers and devices.
  • Directing and performing Website updates.
  • Conferring with teams to resolve conflicts, prioritize needs, develop content criteria, and choose solutions.
  • Maintaining an understanding of the latest Web applications and programming practices through education, study, and participation in conferences.
  • Evaluating code quality to ensure it meets industry standards, is valid, is properly structured, and is compatible with browsers, devices, or operating systems.
  • Analyze, solve and advise on any issue of website or software to team
  • Coordinate with internal and external
  • Data Management about DPO (Data Protection Officer)
  • Collect and Manage data ITA (Integrity and Transparent Assessment)
  • Perform other duties as assigned by supervisors
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  Interview and only short-listed applicants will be contacted directly

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  Salary negotiable depending on experience and qualifications

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับโดยตรง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-408-8555 ต่อ 162
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :