รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานเก็บเงิน (เก็บเงิน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง (หน่วยการเงินรับ-ส่วนหน้า)
 • เปิดรับสมัคร :
  20 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 เมษายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  27 มิถุนายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  37 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. อายุไม่เกิน 37  ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

  3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์ด้านการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

  4. สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Office และ Internet ได้ และพิมพ์ดีดภาษาไทยได้คล่อง

  5. สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อร่วมงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  7. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี

  8. มีบุคลิกภาพที่ดี, รักงานริหาร, มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน

  9. มีความรับผิดชอบในการทำงาน, มีความกระตือรือร้น เสียสละ, อดทน

  10. หากมีประสบการณ์ด้านการรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ตรวจสอบเงินทอนทีได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเงินทอนจัดเตรียมไว้ให้ และนำส่งคืนในภายหลังเมื่อถึงกำหนดเวลา

  2. จัดเก็บค่ารักษาพยาบาล เช่น ผู้ป่วยทั่วไป (ชำระเงินเอง) หรือผู้ป่วยมีสิทธิในการเบิกต่างๆ ทั้งในกรณี

  •  ผู้ป่วยนอก
  • ผู้ป่วยใน

  3. ดำเนินการรับและคืนเงินมัดจำของผู้ป่วย ตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดไว้

  4. ดำเนินการรับสภาพหนี้ของผู้ป่วย ตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดไว้

  5. ดำเนินการออกเอกสารประกอบใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บได้

  6. ตรวจนับยอดรายได้ที่มีพร้อมนำส่ง ตามวิธีการที่กำหนดไว้

  7. ศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (SSB) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อแก้ไขปรัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้

  8. ศึกษาหนังสือเวียนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

  9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทีไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

  หากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากงานตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือหากมีผลตรวจมาจากภายนอก (ต้องเป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น) โดยผลตรวจนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และนำผลการตรวจให้แพทย์ที่หน่วยตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกรายงานผล รวมถึงจะต้องยินยอมชำระ-ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 11,500 บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496600 ต่อ 1041
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ