รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักปฏิบัติการวิจัย (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิจัยและวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  26 มีนาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  9 กรกฎาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  งานวิจัย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
  2. มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมสำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

  (เช่น SPSS, STATA, SAS)

  1. มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  2. การสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
  3. มีทักษะในการทำสื่อสำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือสามารถออกแบบ infographic ได้
  4.  
  5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและชอบการทำงานเป็นทีม
  6. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน ในการบรรจุแต่งตั้ง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  นักปฏิบัติการวิจัยประจำสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ มีภาระงานหลักในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่นักวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ โดยรวมถึงการประสานงาน การอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมกลุ่มวิจัย การจัดกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลวิจัยและบริการวิชาการ การร่วมพัฒนาโครงร่างวิจัย และการประสานงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1) ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                                        - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                                        - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                      2) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                         - สอบสัมภาษณ์

                                        - ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้องค์กรของคณะฯ

                                     3) มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 22,750.- บาท

  สวัสดิการประกันสังคม 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ