รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์ (จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  27 มีนาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  10 พฤษภาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์

   - มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์

   - อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา/ภูมิคุ้มกันวิทยา

  - หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  - สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

  - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

  - มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้

  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS Office และงาน IT

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ