รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ฝ่ายวิศวกรรมบริการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
 • เปิดรับสมัคร :
  26 มีนาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  26 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย  อายุไม่เกิน  30  ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้าสื่อสาร หรืออิเล็กทรอนิกส์
  3. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสารและประสานงานกับบุคคลอื่นและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  4. สามารถปฏิบัติงานเวร/นอกเวลาราชการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ภายในอาคาร
  2. ควบคุม ดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบปฏิบัติงาน 3 - 5 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าตอบแทน  :    คุณวุฒิ ปวช.  เงินเดือน 12,220 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1,065 บาท

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงานตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :