รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  26 มีนาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  27 เมษายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤษภาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา

  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. . มีความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

  2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในได้เป็นอย่างดี

  3. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี

  4. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา

  5. ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของหลักสูตรและบัณฑิคศึกษา

  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  7. หากมีความสามารถในการพูด และเขียนภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว และมีความรู้ด้าน website จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานธุรการทั่วไป

  2. ปฏิบัติหน้าที่ด้านเอกสารธุรการเกี่ยวกับการเรียนการสอน

  3. งานประกันคุณภาพหลักสูตรฯ และภาควิชาฯ

  4. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  5. ให้คำปรึกษากับนักศึกษาปริญญาโท-เอก เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการศึกษา

  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สวัสดิการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015094
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ