รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ปฏิบัติงานครัว)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  ร้านมิวสิคสแควร์
 • เปิดรับสมัคร :
  2 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 พฤษภาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิง หรือเพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  2. สามารถทำงานเป็นกะได้ เลิกดึกได้ และทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
  3. มีความขยัน รักความสะอาด อดทน เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
  4. มีใจรักในงานบริการ และเห็นแก่ประโยชน์ต่อองค์กรเป็นหลัก
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1.  เตรียมวัตถุดิบอาหารให้อยู่ในสภาพที่ดี สด สะอาด ถูกสุขลักษณะ
  2.  ประกอบอาหารที่ทำออกมามีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  3.  ดูแล และรับผิดชอบห้องครัวให้สะอาด 
  4. ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

 • หมายเหตุ :
  E-mail: msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002525 ต่อ 1106, 1130
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :