รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ดูแลด้านเวที)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  หอแสดงดนตรี
 • เปิดรับสมัคร :
  2 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 23-40 ปี โดยเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีดนตรี หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  4. มีความอดทน สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดัน
  5. สามารถทำงานแบบกะ และทำต่อเนื่องในวันหยุดได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำหน้าที่กำกับเวที บริหารจัดการ และจัดตารางซ้อมและตารางแสดง
  2. จัดเรียงคิวการแสดง
  3. ดูแลความปลอดภัยในระหว่างการเตรียมการแสดงที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์พิเศษ อาทิ ลิฟท์ยกเวที
  4. ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่หลังการซ้อม และรายงานปัญหาของผู้ใช้งานตามลำดับสายงาน
  5. เปิด ปิด อาคาร
  6. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ให้บริการด้านงานเบื้องหลังเวที
  8. ซ่อมแซมอุปกรณ์ เปลี่ยนซ่อม วางสายไฟ อุปกรณ์ และทำการติดตั้ง
  9. ใช้อุปกรณ์ Hand Tools และ Power Tools
  10. สนับสนุนงานกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหอประชุมมหิดลสิทธาคาร ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  11. ประสานงาน และสั่งการในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่าย Production
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

 • หมายเหตุ :
  E-mail: msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002525 ต่อ 1106, 1130
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :