รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มีนาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  11 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  20 เมษายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศหญิง/ชาย (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ               ได้รับการยกเว้น)

  2. อายุตั้งแต่ 20-35 ปี สัญชาติไทย

  3.คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  เช่น เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ และสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

  5. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สามารถปฏิบัติงานด้านโลหิตวิทยา เช่น Blood , Smear ,

  2. รายงานรูปร่างเม็ดเลือดชนิดต่างๆ นับแยกชนิดเม็ดเลือดขาวได้

  3. สามารถปฏิบัติงานด้านปรสิตวิทยา เช่น รายงานผลปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ได้

  4. สามารถปฏิบัติงานด้านเคมีคลินิกและปัสสาวะทางสัตวแพทย์ได้

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000.- บาท

 • หมายเหตุ :
  สอบสัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ ชั้น 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415242 ต่อ 1417
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ