รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
 • เปิดรับสมัคร :
  30 มีนาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  30 พฤษภาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  2 กรกฎาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  -  เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้น โดยเฉพาะสาขากายวิภาคศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เท่านั้น

  -  หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะสาขากายวิภาคศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  -  มีประสบการณ์ด้านการสอน ด้านสาขากายวิภาคศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  -  มีประสบการณ์วิจัยและขอทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   -  ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  -  มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน)

  ในระดับดี/ดีมาก สามารถสอนนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -  รับผิดชอบงานสอนวิชาโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย สามารถสอนได้ทั้งกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา และเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานและปัญหาทางคลินิกได้

  -  สามารถสอนนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษได้

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบสอนและนำเสนอผลงานด้านวิชาการ

  - หัวข้อ present แนะนำตนเองและงานวิจัยที่เคยทำมา (เวลา 15 นาที)

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - 31,500 บาท และพิจารณาเพิ่มเติมตามประสบการณ์

  - 32,420 บาท (คุณวุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตร์ + ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่  สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และ Asian Institute of Technology)

 • หมายเหตุ :
  กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนฯ ชั้น 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415242 ต่อ 1417
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ