รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานผู้อำนวยการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  3 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  16 พฤษภาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  16 พฤษภาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการประสานงานโครงการ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
  3. มีทักษะการสื่อสาร มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  6. หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานกับฝ่ายส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการพัฒนาธุรกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการผลิต  การจำหน่าย รวมถึงการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์
  2. จัดทำเอกสารการจัดส่งสินค้าและบริการ  เอกสารเรียกเก็บเงินรวมถึงเอกสารด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง
  3. ติดตามการเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงานภายนอก
  4. ดำเนินการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการผลิต จำหน่าย รวมถึงการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ ให้กับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  5. บริหารจัดการสัญญา  การส่งมอบงาน รวมถึงติดตามเงินงวดเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง
  6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 19,500 บาท เป็นต้นไป

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496050-3
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ