รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • เปิดรับสมัคร :
  5 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งดังนี้

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ด้านสังคมศาสตร์ การบริหารการพัฒนา พัฒนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ ก.พ.หรือ สกอ.รับรอง หากมีความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของอนุภาคลุ่มน้ำโขงหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

                          ๑. ดำเนินการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (Qualifying Examination) หรือดำเนินการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว

                                 ๒. คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายใน ๒ ปี นับจากวันที่บรรจุเข้าทำงาน       

                          ๓. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในฐาน (Thai Journal Citation Index (TCI) โดยเป็นฐาน TCI กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒ มีการตรวจสอบต้นฉบับ (peer review) อย่างเข้มแข็ง หรือฐานข้อมูลอื่นๆ ที่สกอ. รับรอง โดยผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็นนักวิจัยผู้รับหน้าที่ติดต่อ (corresponding author) หรือมีผลงานรูปแบบอื่นที่ผ่านการประเมินและยอมรับจากคณะกรรมการคัดเลือก

  ตำแหน่ง อาจารย์ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้

  -     ด้านสังคมศาสตร์ การบริหารการพัฒนา พัฒนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่  

        ก.พ.หรือ สกอ.รับรอง หากมีความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของอนุภาคลุ่มน้ำโขงหรือภูมิภาค

        เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕

  ๓. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยยื่นผลคะแนนทดสอบฯ พร้อมใบสมัครและผล

  คะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันที่สอบ

   

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนทดสอบ

  ระดับคะแนนทดสอบ

  ผู้ช่วยอาจารย์

  อาจารย์

  1.

  IELTS (Academic Module)

  3

  6

  2.

  TOEFL-IBT (Internet Based)

  29

  79

  3.

  TOEFL-ITP

  390

  550

  4.

  TOEFL-CBT

  90

  213

  5.

  TOEIC

  400

  -

  6.

  MU GRAD Test

  39

  80

  ๔.  เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี

  ๕.  หากมีประสบการณ์สอน หรือการทำงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๖.  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๗.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่

  ๘. สามารถปฏิบัติงานได้ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการและสอบสัมภาษณ์
                ๑. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

               ๒. การสอบสัมภาษณ์/สอบสอน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์   ๒๖,๒๕๐ บาท         

  ตำแหน่ง อาจารย์          ๓๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณพานิชกรณ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :