รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานห้องปฏิบัติการ
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  5 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  11 มิถุนายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)  วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) อณูชีววิทยา (Molecular Biology) สาขาชีวเคมี (Biochemistry) วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering)  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ชอบความท้าทาย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่และมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านกระบวนการชีวภาพ หรือในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • กระบวนการชีวภาพต้นน้ำ (upstream process) ด้านการเลี้ยง microbial cells และ mammalian cell culture ใน bioreactor
   • ด้านกระบวนการปลายน้ำ (downstream process) ด้านการทำ protein refolding การทำบริสุทธิ์โปรตีนด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี (chromatography)  
   • การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเครื่องวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
   • การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  5. สามารถทำงานเป็นกะได้ (หากมีความจำเป็นเป็นครั้งคราว)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ช่วยเหลือการวิจัยพัฒนาการผลิตสารชีววัตถุและงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องในระดับห้องปฏิบัติการและกึ่งอุตสาหกรรม
  2. จัดทำ บันทึก และจัดเก็บเอกสารวิธีปฏิบัติงานและเอกสารควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัยพัฒนาและการผลิต
  3. ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัย รวมทั้งเก็บรักษา บำรุงซ่อมแซมและตรวจสอบความพร้อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :