รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยรักษาความปลอดภัย
 • เปิดรับสมัคร :
  10 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  2. อายุตั้งแต่ 21-45 ปี
  3. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3
  4. ต้องมีความอดทน ความกระตือรือร้น ใจเย็น ในการทำงานที่ดี
  5. ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้
  7. สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณลานจอดรถยนต์
  2. ดูแลตรวจสอบบุคคลภายในและภายนอกในการเข้า – ออกอาคาร
  3. ดูแลตรวจสอบความปลอดภัยตามอาคารทุกอาคาร
  4. ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  5. เปิด–ปิดอาคารต่างๆพร้อมตรวจเช็คอาคารห้องเรียน น้ำ ไฟฟ้า แอร์ หลังจากการใช้งานให้อยู่ในความเรียบร้อย
  6. เข้ากะตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

 • หมายเหตุ :
  E-mail: msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002525 ต่อ 1106, 1130
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :