รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  10 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  7 มิถุนายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  18 มิถุนายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ในการการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูล และสรุปผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการองค์กร
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  2. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูล  และสรุปผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี
  3. มีความสามารถติดตามและประเมินผลนโยบาย หรือโครงการ
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word /Excel/PowerPoint
  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  6. มีทักษะการสื่อสาร  มีจิตบริการ   มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่าง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการดำเนินงานประจำปีของสถาบันฯ และรายงานผลการดำเนินการต่อมหาวิทยาลัย
  2. วิเคราะห์ และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี ติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณของสถาบันฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. จัดทำฐานข้อมูลงบประมาณการดำเนินงานของสถาบันฯ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพ
  4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรายงานกิจกรรมความก้าวหน้าของสถาบันฯ
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 19,500 – 35,000 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496050-3
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ