รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักนิเทศศิลป์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  10 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  7 มิถุนายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  18 มิถุนายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์การทำงานด้าน Graphic Designer ไม่ต่ำกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาศิลปกรรม นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษไทยและภาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี 
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Photoshop, IIIustrator, Dreamweaver, Flash,  CSS, Author Ware, Director และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
  5. หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน Graphic Designer ไม่ต่ำกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ    
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบกราฟฟิค ภาพประกอบ สื่อเอกลักษณ์/สัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์
  2. ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นภาพในการจัดประชุม สัมมนาหรือแสดงนิทรรศการ
  3. ออกแบบและวางรูปแบบ Layout ของหนังสือ เอกสารประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ หนังสือ วารสาร สูจิบัตร ฯลฯ
  4. ออกแบบภาพ ฉากและตัวอักษรประกอบคำบรรยาย เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับทำแม่พิมพ์ในการจัดทำเอกสาร Power Point เป็นต้น
  5. ควบคุมดูแลการผลิตอาร์ตเวิร์คต่างๆ
  6. ออกแบบนิทรรศการ ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคารและสถานที่
  7. ออกแบบโครงร่างและองค์ประกอบภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Website Designer)
  8. ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
  9. ดูแล Electronic Signage Board
  10. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 19,500 – 35,000 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496050-3
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ