รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  10 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  7 มิถุนายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  18 มิถุนายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน IT-Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  3. มีความรู้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบแม่ข่าย เช่น ระบบ LAN SERVER เป็นต้น
  4. มีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วงต่อและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  5. สามารถทำงานในสภาวะกดดัน
  6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
  7. หากมีประสบการณ์ด้าน IT-Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลและปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบแม่ข่าย เช่น ระบบ LAN SERVER ของสถาบันฯ
  2. จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ ให้บริการรับแจ้งปัญหา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ของสถาบันฯ
  3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อทั้งหมดให้กับผู้ใช้งาน
  4. ดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน
  5. ปฏิบัตังิานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน  19,500 – 35,000 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496050-3
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ