รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างทันตกรรม
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานทันตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มกราคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  11 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน ช่างทันตกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียวิชาช่างทันตกรรม (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับประสบการณ์และทักษะอื่นๆ ด้วย)
  2. ไม่จำกัดเพศ
  3. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านการทำเครื่องมืองานด้านเพดานเทียม
  2. ปฏิบัติงานด้านทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร เครื่องมือกันกรน
  3. ปฏิบัติงานด้านการทำเครื่องมืองานด้านจัดฟัน
  4. ปฏิบัติงานด้านการทำเครื่องมืองานด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก
  5. ปฏิบัติงานด้านการทำเครื่องมืองานด้านผู้ป่วยเด็ก
  6. ปฏิบัติงานด้านการเทปูนงานด้านฟันปลอม จัดฟัน ผู้ป่วยเด็ก และศัลยศาสตร์ช่องปาก
  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 12,590 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 695 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  5. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  13. ทุนการศึกษาบุตร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :