รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกลยุทธ์และแผน
 • เปิดรับสมัคร :
  11 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  4 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  1 สิงหาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 สิงหาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 25-45 ปี 
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)  
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขา
  4. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  6. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วิเคราะห์โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดต่างๆ
  2. งานประสานงาน ติดตามข้อมูล การจัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  3. ประสานงาน ติดตามด้านข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรุปทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
  4. วิเคราะห์ข้อมูลงานบริหารความเสี่ยงคณะเภสัชศาสตร์และการจัดทำบริหารความต่อเนื่อง (BCM)
  5. งานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,750 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ