รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มิถุนายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  23 กรกฎาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  23 กรกฎาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก การแปล/ ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์/การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ/ภาษาและการสื่อสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ        
  3. มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ /ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
  4. มีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนในระดับดี-ดีมาก
  5. มีทักษะ ความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

            หน้าที่รับผิดชอบ

  ด้านการสอนและการแปลภาษาอังกฤษ

  1. ด้านการออกข้อสอบภาษาอังกฤษและประเมินผล
  2. ด้านการให้บริการด้านภาษาอังกฤษและการพัฒนาความเป็นนานาชาติ
  3. ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  เอกสารและหลักฐานการสมัคร    ขอให้ผู้สมัครจัดทำไฟล์ข้อมูลเป็น PDF และจัดเรียงเอกสารหลักฐานการสมัครให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครนำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสอบ

  1. ใบสมัครงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป (อายุ ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. ประวัติและผลงาน (curriculum vitae) จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (transcript)  จำนวน  1 ชุด (ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร)
  4. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  ข้อ 3.1 เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (ตำแหน่งประเภทสายวิชาการ)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ชุด
  7. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 1 ชุด
  8. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก  : สอบข้อเขียน /สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน  31,500 บาท

  2. ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ คุณปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท 

  3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพประจำปี/ เงินชดเชย/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ส่งเสริมการศึกษาบุตร/สวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อน/ลาคลอด/ สิทธิลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจตามประกาศมหาวิทยาลัย และอื่นๆ 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 4125 ต่อ 215
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ