รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานบริหารฝ่ายการพยาบาล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  17 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  2
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาตามที่ ก.พ. รับรอง

  2.มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านบริหารสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน)

  3.มีความรู้ ความสามารถในระบบเอกสารราชการ และติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นได้ดี

  4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และ Intranet  ได้เป็นอย่างดี

  5.ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ หรือ รับรอง หากกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกและให้หัวหน้าส่วนงานส่งเข้ารับการอบรมภายใน 1 ปี นับจากที่ได้รับแต่งตั้ง

  6.มีสุขภาพแข็งแรง

  7.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

  8.เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล หรือหากได้รับการคัดเลือก จะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท  เงินเดือนขั้นต่ำ 19,500 บาท 

 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 149
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :