รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ครูพี่เลี้ยง
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
 • เปิดรับสมัคร :
  17 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการดูแลเด็ก(ถ้ามี)
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. (เทียบเท่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้)
  2.มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบและรักงานบริการ
  3.หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  4.มีความรู้ความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel เบื้องต้นได้
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ปฏิบัติการเลี้ยงดูแลเด็กตามคำแนะนำของครูช่วยสอน ครูปฐมวัย อาจารย์ แพทย์ และพยาบาล
  2.ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
       2.1ช่วยรับและส่งเด็กในตอนเช้าและตอนเย็น
       2.2จัดเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กในชั้นเรียน
       2.3ดูแลความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ตลอดจนความปลอดภัยในกิจกรรม
       2.4รักษาเครื่องใช้และอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
       2.5ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียนและบริเวณที่ได้รับมอบหมาย
       2.6ช่วยเหลือเด็กในการทำกิจกรรม กิจวัตรประจำวันตลอดวัน
       2.7ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับเรื่องเด็กเป็นครั้งคราว
       2.8ช่วยจัดเตรียมกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน
       2.9ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียน ทดสอบทางด้านจิตวิทยาคลินิก สอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทดสอบการสอน(ภาคปฏิบัติ) และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 11,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
  3.คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 8,690 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
   

 • หมายเหตุ :
  กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบโปรดติดต่อนายศิริราชิ วรรณสวาท โทร.02849 6285
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0608 ต่อ 1419
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :