รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  1 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 มีนาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล Mechatronic หรือสาขาอื่น
   ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมที่สามารถดูแลและบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร
  2. มีความรู้ ความสามารถในการดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของงานด้านวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
  3. ประสบการณ์การทำงานด้านระบบ Facility หรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. มีความสามารถในการออกแบบด้านงานซ่อมบำรุงและงานต้านสาธารณูปโภคของอาคาร
  5. สามารถในการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
  6. จัดทำแผนงานซ่อมบำรุง ตรวจสอบและซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรของอาคาร
  7. มีความรู้ความสมารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office, Internet และ Auto CAD ได้
  8. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี (Teamwork)
  9. หากมีประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรมยา อาหาร เครื่องสำอาง หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. ต้องมีผลคะแนนต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน     หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน     หรือ

                                              MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ซ่อมแซมและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของงานด้านวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภค
   ของอาคารอย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. วางแผนการย่อมบำรุงรักษา ทบทวนข้อมูลรายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตของงานด้านวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภคของอาคารอย่างสม่ำเสมอ
  3. ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการอันเกี่ยวข้องเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคของอาคารให้
   เป็นไปตามแผนที่กำหนดและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
  4. รวบรวมข้อมูล จัดทำและออกแบบระบบสาธารณูปโภคหรือระบบสนับสนุนอื่นให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  5. สนับสนุนการดำเนินงานและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การแก้ไขงาน การติดตั้งเครื่องจักร
  6. ปฏิบัติงานด้านควบคุมและบริหารงานช่อมประสานงานและติดตามงานซ่อมบำรุงต่าง ๆ
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครแล้วจึงเรียกมาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090 บาท ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย (ประวัติอาชญากรรม) และข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0917-8 ต่อ 305 ในวันเวลาราชการเท่านั้น
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :