รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  24 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  18 มิถุนายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 สิงหาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาบัญชี สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2.เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  3.มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
  4.มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ internet ได้
  5.มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  6.มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  7.มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และความกระตือรือร้น
  8.มีความรู้ความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟังอ่าน อยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านธุรการ งานบุคคล พัสดุ งานการเงินและบัญชี เป็นต้น
  2.ปฎิบัติงานในหน้าที่ด้านเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือและเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม
  3.ปฎิบัติงานด้านการติดต่อ นัดหมาย และประสานงานต่างๆ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
  4.สามารถปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการตรวจพัสดุประจำปี งานกรรมการต่างๆ เป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  -สอบข้อเขียน
  -สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - เงินเดือน 19,500  บาท
  - ประกันสังคม
  - ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ