รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานบริการวิชาการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  27 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  7 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  3
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ทุกสาขา ตามที่ ก.พ.รับรอง

  2.หากมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการ หรือ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ(โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน)

  3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประสานงานกับบุคคล /หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

  4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และ Intranet อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  5.ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นหรือระดับกลางขึ้นไป ที่มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่มีคุณสมบัติข้อนี้  ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก และ ให้หัวหน้าส่วนงานส่งเข้ารับการอบรมภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง

  6.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลที่บรรจุใหม่ตั้งแต่ วันที่ 9  มีนาคม 2560 ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

  • IELTS (Academic Module)                 ไม่ต่ำกว่า      3    คะแนน  หรือ
  • TOEFL IBT (Internet Based)              ไม่ต่ำกว่า    29   คะแนน  หรือ
  • TOEFL - ITP                                     ไม่ต่ำกว่า  390   คะแนน  หรือ
  • TOEFL - CBT                                    ไม่ต่ำกว่า    90   คะแนน  หรือ
  • TOEIC                                             ไม่ต่ำกว่า  400   คะแนน  หรือ
  • MU GRAD Test                                  ไม่ต่ำกว่า   36   คะแนน  หรือ
  • MU – ELT                                         ไม่ต่ำกว่า    56  คะแนน

  7.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

  8.เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ กรณีเป็นบุคคลภายนอก หากได้รับการคัดเลือกจะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ส่วนงาน)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.พัฒนางานและกำกับดูแลงานต่าง ๆ ของงานบริการวิชาการและวัฒนธรรม พร้อมกำกับดูแลการทำงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องเหมาะสม

  2.บริหารจัดการด้านบุคลากร การเงิน และการพัสดุ ของงานบริการวิชาการและวัฒนธรรม

  3.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานและบุคลากร และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี

  4.ดำเนินงาน ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในงานบริการวิชาการและวัฒนธรรม ได้แก่หน่วยบริหารงานประชุม, หน่วยวารสารและตำราทางวิชาการ, หน่วยสารสนเทศทางวิชาการ และหน่วยบริหารทั่วไป

  5.ควบคุมตรวจสอบและกลั่นกรองหนังสือเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรมรวมถึงการจัดทำหนังสือโต้ตอบไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

  6.กลั่นกรองเอกสารการเสนอขอทุนอุดหนุนการเดินทางไปประชุมและเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ เพื่อนำเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม

  7.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม

  8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  2. การสอบคัดเลือก

     2.1 ทดสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

     2.2 ทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)

     2.3 ทดสอบวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint

     2.4 นำเสนอวิสัยทัศน์พร้อมสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี  เงินเดือนขั้นต่ำ 19,500 บาท 

  ปริญญาโท  เงินเดือนขั้นต่ำ 22,750 บาท 

 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 149
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :