รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการเงินและบัญชีโครงการวิจัย / งานบริการวิชาการ / งานบริหารงานทั่วไป)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  27 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  25 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  22 มิถุนายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ทางด้านบัญชี การเงินและการธนาคาร และพาณิชยศาสตร์ 5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office Microsoft Excel และ Internet หากมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ERP หรือระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินและการธนาคาร และพาณิชยศาสตร์
  2. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันสมัครและไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  3. มีความรู้ความสามารถในงานการเงิน การบัญชี การคลัง และการงบประมาณอย่างเหมาะสมการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น และกฎหมายประมวลรัษฎากร
  5. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office   Microsoft Excel และ Internet                 หากมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ERP หรือระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความรู้เรื่องการจัดระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล สามารถจัดทำข้อมูล สรุปและรายงานผลได้
  7. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี  โดยมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

  - IELTS (Academic Module)                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ

                                                                 - TOEFL IBT (Internet Based)             ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ

                                                                 - TOEFL – ITP                                       ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ

                                                                 - TOEFL – CBT                                     ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

                                                                  - TOEIC                                                 ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

                                                                  - MU GRAD Test                                  ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน

                              ผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการดำเนินการและจัดทำเอกสารหลักฐานรายรับ-รายจ่ายและการบัญชีของโครงการวิจัยจากทุกแหล่งทุนและโครงการด้านบริการวิชาการ
  2. ปฏิบัติงานด้านการเงินที่เกี่ยวกับค่าบริการด้านวิชาการ วิเคราะห์และรายงานการดำเนินการ
  3. ปฏิบัติการด้านการจัดทำงบประมาณประจำปีของโครงการวิจัยจากทุกแหล่งทุนและโครงการฝึกอบรมงานบริการวิชาการ
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  19,500  บาท  

 • หมายเหตุ :
  ประกาศผลการสอบตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเอกสารลงนามแล้ว)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 24 หรือ 0895140637
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ