รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรเครื่องกล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
 • เปิดรับสมัคร :
  3 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มิถุนายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  1-3 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 20-35 ปี 

  2. เพศ หญิง/ ชาย (หากเป็นชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 

  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

  4. ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี 

  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Autocad (เขียนแบบและอ่านแบบได้เบื้องต้น)

  6. หากสาขาที่จบไม่ตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จะรับพิจารณาเมื่อมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ได้

  7. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

  2. ดูแลระบบสาธารณูปโภคของโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ในการผลิตยา

  3. วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและค้นหาวิธีปรับปรุง เครื่องจักรกล ไฟฟ้า สื่อสาร และงานระบบสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้น

  4. ให้คำแนะนำแก่ช่างเครื่องกลและไฟฟ้า ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผล ไฟฟ้า สื่อสาร และงานระบบสาธารณูปโภค

  5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  19,500 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ