รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาคสังคมศาสตร์ สาชารัฐประศาสนศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิชาสังคมศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ทางด้านการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคลังและงบประมาณการบริการความเสี่ยง การวิจัยเชิงปริมาณ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐ การจัดการคลังและงบประมาณ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ในมหาวิทยาลัยที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ)
  2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนหรือการวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. เป็นผู้ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ทางด้านการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคลังและงบประมาณการบริหารความเสี่ยง การวิจัยเชิงปริมาณหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ(อ่าน พูดฟัง เขียน )ในระดับดี หรือ ดีมาก  และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง  การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 
   - IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า  6 คะแนน หรือ

  - TOEFL IBT 79

  - TOEFL ITP 550

  - TOEFL CBT213

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  รอบแรก การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

            รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  และ/ หรือ

  การทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate)

            รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                               การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   31,500 บาท

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ