รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชระเบียน
 • เปิดรับสมัคร :
  4 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  27 มิถุนายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.     เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นชายผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.        ไม่จำกัดอายุ

  3.       ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน,เวชสถิติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และธุรกิจสถานพยาบาล

  4.       มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  5.       มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

  6.       มีความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

  7.       หากมีประสบการณ์ด้านการสแกนเอกสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

              1.    จัดเรียงเวชระเบียนผู้ป่วยในตามหลักการเรียงของ สปสช.

  1.  เตรียมเอกสารและตรวจสอบเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยในให้ครบถ้วน, ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้พร้อม Scan
  2. นำเอกสารที่จัดเตรียมไว้แล้วมา scan เข้าเครื่อง
  3. ตรวจสอบข้อมูลภาพ Scan ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนบันทึกจัดเก็บเข้าระบบ
  4. แฟ้มเวชระเบียนที่ผ่านการ Scan แล้วให้จัดเก็บเข้าเล่มเวชระเบียนให้เรียบร้อยก่อนจัดเก็บเข้าตู้
  5. ให้บริการยืม คืน แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในและข้อมูลใน Media Viewer ด้วยคุณภาพตามนโยบายที่กำหนด
  6. ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ของแผนกและส่วนรวม เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  7. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วย เช่น 5ส, CQI และ KPI เป็นต้น

        8.   งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป) และสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน) หากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากงานตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือหากมีผลตรวจมาจากภายนอก (ต้องเป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น) โดยผลตรวจนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และนำผลการตรวจให้แพทย์ที่หน่วยตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกรายงานผล รวมถึงจะต้องยินยอมชำระ-ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 11,500 บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496600 ต่อ 1041
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ