รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานควบคุมคุณภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มิถุนายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

              1.  ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ด้านวิทยาศาสตร์ เคมีทั่วไป ชีววิทยา เทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ สัตววิทยา จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์)

             2.  เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

             3.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

             4.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับคะแนน  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

              5.  หากมีประสบการณ์ด้านเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathological Techniques) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  6.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

             1.  ผลิตสไลด์ถาวรอวัยวะที่ผิดปกติของสัตวทดลองที่เป็นสัตว์ป่วยหรืออวัยวะเป้าหมายของโครงการวิจัย

             2.  เตรียมสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

             3.  จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับงาน

             4.  ดูแล บำรุง รักษาเครื่องมือในงานที่ปฏิบัติ

             5.  ปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรอง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ