รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กรกฎาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  11 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  16 ตุลาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) อณูชีววิทยา (Molecular Biology) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านกระบวนการชีวภาพ หรือในด้านต่างๆต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  - กระบวนการชีวภาพต้นน้ำ (upstream process) ด้านการเลี้ยง microbial cells และ mammalian cell culture ใน bioreactor รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ

  - การใช้อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเครื่องมือวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

  - งานตรวจสอบคุณสมบัติของ Recombinant clone การจัดทำและตรวจสอบคุณลักษณะระบบธนาคารเซลล์

  - การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนระดับดีและสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี โดยมีผลคะแนน TOEIC ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT (Internet Based) ๒๙ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP ๓๙๐ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test ๓๖ คะแนนขึ้นไปและเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี
  3. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  4. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  5. มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน และช่างสังเกต
  6. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการเลี้ยงเซลล์เพื่อผลิตสารโปรตีนชีวภัณฑ์ ในระดับห้องปฏิบัติการ ในกระบวนการชีวภาพต้นน้ำ (upstream) ตั้งแต่ระดับ shake flask และในถังปฏิกรณ์ ขนาด 5 ลิตร กำหนดสภาวะพารามิเตอร์ที่เหมาะสม (optimized process) และเกณฑ์ความพึงพอใจ (acceptance criteria) ซึ่งสามารถขยายขนาดการผลิตไปยังระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ ตลอดจนพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต (in-process control) และการวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากการผลิต
  2. ปฏิบัติงานและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของโคลนเซลล์ ที่ใช้ในการผลิตสารโปรตีนชีวภัณฑ์ (clone characterization) ตลอดจนการจัดทำระบบธนาคารเซลล์ วางแผนและตรวจสอบคุณลักษณะด้านต่างๆ ตามข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติ ICH guideline
  3. จัดทำเอกสารขั้นตอนกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารคุณภาพ พร้อมจัดทำบันทึกขั้นตอนกระบวนการอย่างละเอียดและเป็นระบบ ตลอดจนส่วนสนับสนุนระบบให้บริการที่เกี่ยวข้อง
  4. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย วางแผน ดำเนินงาน จัดเก็บบันทึกผลงานวิจัยและวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ
  5. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  6. ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  7. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ