รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการโครงการ (Project Administrator)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี  โดยมีผลคะแนน TOEIC ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT (Internet Based) ๒๙ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP ๓๙๐ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test ๓๖ คะแนนขึ้นไปและเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น โปรแกรม Project Management
  4. มีความขยัน อดทน และมุ่งแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
  5. หากมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการทางด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC รวมไปถึงโครงการอื่นที่อยู่ภายใต้โครงการเทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันมีรายวิชาออนไลน์ทั้งหมด ๗๕ รายวิชา
  2. ติดต่อประสานงานกับคณาจารย์และบุคลากรผู้ได้รับทุนสนับสนุนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ
  3. ติดต่อประสานและร่วมงานกับแหล่งทุนต่างๆ เช่น สกอ. สสวท. เป็นต้น
  4. จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง
   (e-Learning)
  5. ดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการ
  6. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ