รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  13 มีนาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  25 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 เมษายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุมิอื่นใดที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา
  2. เพศชาย หรือ หญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี กรณี เพศชาย และ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ มีใบแสดงวิทยาฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
  3. มีทักษะ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำนักงานพื้นฐานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ เช่น Microsoft Windows/ Microsoft Office การใช้งานอินเตอร์เน็ต หรืออื่นๆ
  4. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในอยู่ในระเบียบวินัย ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
  6. หากมีความรู้ ความสามารถในงานวิทยาศาสตร์เบื้องต้น หรือประสบการณ์ในการช่วยจัดเตรียมการเรียนการสอนปฏิบัติการ
  7. หากเป็นเพศชายจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนักวิทยาศาสตร์ และช่วยนักวิทยาศาสตร์จัดเตรียมปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆ
  2. จัดเตรียมภาชนะ แบ่งน้ำยา สารเคมี ตามรายการที่รายวิชา
  3. จัดวางอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว สารเคมี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำโต๊ะปฏิบัติการ
  4. จัดเก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุต่างๆที่ใช้งานแล้วออกจากห้องปฏิบัติการ พร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานครั้งถัดไป
  5. ให้บริการ/อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรวจนับประจำปีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ร่วมกิจกรรมของคณะฯ/มหาวิทยาลัย เป็นต้น
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และสามารถปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ได้ในบางกรณี
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คัดเลือกจากใบสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 11,500.- บาท
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9,400.- บาท
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015834 หรือ 022015026
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :