รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เภสัชกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • เปิดรับสมัคร :
  7 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  21 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  27 มิถุนายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.   เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.    อายุไม่เกิน 35 ปี

  3.   ได้รับคุณวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หรือ (หลักสูตร 5 ปี) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมแล้ว

  4.       ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test  36 คะแนนขึ้นไป หรือ MU-ELT 56 คะแนนขี้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

  5.       หากมีประสบการณ์ด้านการบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. แนะนำการใช้ยาที่มีวิธีใช้พิเศษ เช่น ยาพ่น ยาเหน็บ
  3. ดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยในบนหอผู้ป่วยให้ปลอดภัยมีประสิทธิผล (Medication Review/Medication reconciliation/Dosage adjustment)
  4. ให้คำแนะนำการให้ยาแก่ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน (Discharge counseling)
  5. ติดตามและบันทึกการแพ้ยาของผู้ป่วย
  6. ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย
  7. ให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย
  8. ควบคุมดูแลการตรวจรับ จัดเก็บ จัดจ่ายยาในคลัง
  9. ควบคุมดูแลคลังยาให้มียาเพียงพอต่อการบริการ
  10. จัดทำข้อมูลยา ข้อมุลทางวิชาการด้านยา
  11. ให้บริการตอบคำถามด้านยาแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขในโรงพยาบาล
  12. จัดทำเอกสารความรู้ด้านยาเผยแพร่ในโรงพยาบาล
  13. เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  14. จัดทำรายงานเก็บตัวชี้วัดและวิเคราะห์ผลเพื่อพัฒนางานภายในหน่วยงาน
  15. จัดทำรายงานสถิติในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
  16. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บัคับบัญชามอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ,สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติด้านการบริการเภสัชกรรมหากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากงานตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือหากมีผลตรวจมาจากภายนอก (ต้องเป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น) โดยผลตรวจนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และนำผลการตรวจให้แพทย์ที่หน่วยตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกรายงานผล รวมถึงจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)  22,750 บาท

  ตามคุณวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  20,540 บาท 

  ทั้งนี้ ยังไม่รวม ค่าใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496600 ต่อ 1041
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ