รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Boarding Faculty)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  อาคารเตรียมอุดมดนตรี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ทำงานร่วมกับคณะทำงานหอพัก ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทัศนศึกษา การทำกิจกรรมนอกสถานที่ในวันหยุด
  2. จัดทำคู่มือหอพักเป็นประจำทุกปี
  3. จัดอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงตามนโยบายของโรงเรียน และจัดทำรายงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดับเพลิงตาม และรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ
  4. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานเพื่อทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในทุกด้าน เพื่อให้มั่นใจระบบหอพักมีความปลอดภัยแก่นักเรียนประจำทุกคน
  5. ติดต่อประสานงานกับงานบริหารอาคาร ในเรื่องการรักษาความสะอาด อาคารสถานที่และห้องพัก
  6. จัดทำแบบสอบถามนักเรียนหอพัก ในเรื่องมุมมองของผู้พัก เกี่ยวกับความปลอดภัยของหอพัก และเสนอให้สภานักเรียนได้รับทราบ
  7. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลหอพักนักเรียน
  8. เข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ตามที่อาจารย์ใหญ่กำหนด
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับนักเรียนในหอพัก และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  2. รายงานเกี่ยวกับนักเรียนหอพักประจำวันให้แก่อาจารย์ใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
  3. รายงานให้ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายบริหารนักเรียนทราบ กรณีที่นักเรียนได้ฝ่าฝืนวินัยหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือแสดงพฤติกรรมที่ดีควรแก่การยกย่อง ชมเชย เพื่อบันทึกข้อมูลในประวัติของนักเรียนแต่ละคน
  4. ดูแล ให้คำปรึกษา กรณีนักเรียนเจ็บป่วย ลากลับบ้าน การขออนุญาตออกนอกสถานที่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่โรงเรียนกำหนด
  5. ตรวจสอบ เก็บบันทึกข้อมูลนักเรียนหอพัก ประจำวัน ตามช่วงเวลาที่กำหนด การขออนุญาตกลับบ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

 • หมายเหตุ :
  E-mail: msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002525 ต่อ 1106, 1130
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :