รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  3 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  11 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  2 กรกฎาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  2 กรกฎาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 40 ปี 
  2. เพศ ชาย/ หญิง (หากเป็นชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และปริญญาโทเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  4. ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, SPSS, STATA
  5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในวิชาของสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารโดยเน้นเป็นผู้สอนหลักในวิชาวิทยาการระบาด
  ทางเภสัช ระเบียบวิธีเชิงปริมาณและสถิติในเภสัชกรรม และการวิจัยยาทางคลิกนิก
  2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร
  3. วิจัยในสาขาด้านเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร
  4. ปฏิบัติภาระงานอื่นๆ ตามกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  27,770 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ