รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
 • เปิดรับสมัคร :
  3 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  14 มิถุนายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  - ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
  2. เพศชาย (ถ้าเป็นชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสบการณ์การทำงาน หากมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถเขียนโปรแกรมแบบ Web programming, Responsive Web Desing ได้ด้วย ภาษา PhP หรือ ASP (หากสามารถพัฒนา Mobile Application ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  6. สามารถใช้งานฐานข้อมูล เช่น Microsoft SQL Server หรือ MySQL ได้
  6. มีความสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านซอฟต์แวร์ เนื่องจากจะต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาพัฒนาออกแบบซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมปฏิบัติการต่างๆ
  7. มีความขยัน อดทน และมีความพยายาม
  8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้า และสามารถทำงานที่ท้าทายได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. เขียนซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานบริหารและการเรียนการสอน
  2. ดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูลของคณะฯ
  3. ดูแลและควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของคณะฯ
  4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :