รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  3 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  24 พฤษภาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำกัด
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  คุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสนศึกษา (Religious Studies)  สาขาปรัชญา (Philosophy) สาขามานุษยวิทยา(Anthropology)  สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านศาสนาเชิงบูรณาการ

  ๒.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

  ๓. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ NVIVO / SPSS / LISREL

  ๔. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๕. มีความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร

  ๖. หากมีประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.   ปฏิบัติงานสอนในระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา

  ๒.   ปฏิบัติงานด้านการวิจัยและวิชาการ

  ๓.   ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ

  ๔.   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาเอก ๓๘,๖๒๐ บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์   ๑.ประกันสังคม  ๒. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002630
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :