รายละเอียดตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
    ช่างทำฟัน
  • จำนวน :
    1 อัตรา
  • ประเภทบุคคล :
    ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
  • สังกัด :
    คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ปฏิบัติงาน :
    หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
  • เปิดรับสมัคร :
    3 พฤษภาคม 2561
  • ปิดรับสมัคร :
    16 สิงหาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
  • วันที่นัดหมาย :
    -
  • วันที่รายงานตัว :
    -
  • ระดับการศึกษา :
    ประกาศนียบัตรฯ
  • ประสบการณ์ :
    -
  • คุณสมบัติผู้สมัคร :

    1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

  • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
    ไม่ใช้ผลการทดสอบ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

    1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทันตกรรมประเภทต่างๆ เช่น Study Model,Removable Appliance, Fixed Appliance, Orthodontic Appliance เป็นต้น

    2. ปฏิบัติงานขึ้นรูป Model 3 มิติ งานด้านทันตกรรมจัดฟัน และงานอื่นๆในกรณีฉุกเฉิน

    3. ติดตาม ตรวจสอบชิ้นงานรวมถึงใบแจ้งหนี้ และบันทึกรับ-ส่ง ชิ้นงานแลปทันตกรรมทั้งภายในและบริษัทแลปภายนอก

    4. จัดทำสถิติรายเดือนภายในห้องปฏิบัติการและรับผิดชอบการเบิกจ่าย วัสดุภายในแลป

    5. ให้คำแนะนำด้านเทคนิคการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาทั้งก่อนและหลังปริญญา

  • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

    สอบสัมภาษณ์

  • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

    อัตราเงินเดือน                       10,840 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วครา 1,445 บาท

    สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

    - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

    - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                   

    - ตรวจสุขภาพประจำปี            

    *ความก้าวหน้าในสายงาน        

    มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

  • หมายเหตุ :
    กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
    02-200-7572
  • เอกสารประกอบ :
    อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
    อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :