รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2. มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  6. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  7. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ภาระงานที่รับผิดชอบ (Job Description)

  1. การตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  2. การให้คำแนะนำแก่หลักสูตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในขั้นตอนและวิธีการจัดทำวิทยานิพนธ์
  3. การตรวจสอบและจัดพิมพ์หนังสือขอขยายเวลาการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ล่าช้า
  4. การตรวจสอบข้อมูลและรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อจัดทำใบปริญญาบัตร
  5. การตรวจสอบ/อำนวยความสะดวกแก่หลักสูตรในกระบวนการขอใช้เครื่องมือวิจัย
  6. การจัดทำข้อมูลวิทยานิพนธ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอไปยังสภาวิจัยแห่งชาติ
  7. การติดตามรูปเล่มวิทยานิพนธ์และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  8. การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

            1. ตำแหน่ง/คุณวุฒิ  :  นักวิชาการศึกษา/ คุณวุฒิปริญญาตรี 

            2. อัตราเงินเดือน :     19,500 บาท       

            3. สวัสดิการตามสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

                         

        

 • หมายเหตุ :
  ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 4414125 ext. 215
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ