รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • เปิดรับสมัคร :
  5 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  22 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  3. มีความสามารถในการช่วยเตรียมงานและจัดหาข้อมูล เช่น งานนัดหมาย งานประชุม งานเตรียมการเดินทาง งานต้อนรับผู้มาติดต่อ เลขานุการจะต้องเตรียมข้อมูล เตรียมสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมไว้ล่วงหน้า
  4. มีความละเอียดรอบคอบ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน พร้อมทั้งแก้ไขความผิดพลาดของงานก่อนเสนอผู้บริหาร จะต้องใช้ความรอบคอบและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
  5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน โดยเป็นผู้ติดต่อประสานงานกลาง เลขานุการเป็นผู้ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหารกับเพื่อนร่วมงาน ผู้มาติดต่อ ลูกค้า และบุคคลทั่วไปภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน การติดต่อประสานงานจะต้องทำด้วยความเข้าใจและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน
  6. เป็นผู้ที่เชื่อถือได้จะต้องเป็นผู้ที่เก็บรักษาความลับขององค์กร
  7. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี ทั้งการพูด อ่าน เขียน ได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้อย่างดี
  8. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Digital (Digital Skill) ได้เป็นอย่างดี
  9. มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทั้งในเวลา และนอกเวลา รวมถึงการปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ภาระงานที่กำหนด

  1. งานเลขานุการผู้บริหาร

  - ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตไปราชการของผู้บริหาร

  - ขออนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานของผู้บริหาร

  - จัดเตรียมเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมของผู้บริหาร

  - ดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้อมรับ ส่งโทรสาร

  - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลต่าง ๆ

  - ต้อนรับอาคันตุกะของผู้บริหาร

  - ประสานการนัดหมายต่างๆ

  - เป็นผู้ช่วยกรองงาน เมื่อผู้บริหารมีภาระงานบริหาร งานนโยบาย งานติดตามผลการดาเนินงาน            จึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาติดตามงานประจำ เลขานุการจะต้องเป็นผู้ช่วยลดภาระงานประจำให้ผู้บริหาร ช่วยกรองงาน ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน พร้อมทั้งแก้ไขความผิดพลาดของงานก่อนเสนอผู้บริหาร จะต้องใช้ความรอบคอบและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

  - ช่วยติดตามงานและช่วยอานวยความสะดวก เพื่อให้งานของผู้บริหารดไเนินไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ เลขานุการจะต้องช่วยประสานงาน ต้องสร้างความสัมพันธ์ ความจริงใจที่ดีกับทุกคนที่ติดต่อ และจะต้องอำนวยความสะดวก เป็นธุระเกี่ยวกับงานส่วนตัวให้ผู้บริหาร โดยไม่ต้องรอการสั่งเกี่ยวกับงานธุรการ

  - อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในทุก ๆ ด้าน

  2. งานประชุม

  - ดำเนินการจัดการประชุมตามที่ผู้บริหารสั่งการ หรือประชุมตามภารกิจประจำของหน่วยงาน เช่นการประชุมคณะกรรมการประจำ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรีและการประชุมทีมผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี ฯลฯ

  - บันทึกการประชุม จัดทำรายงาน และหรือสรุปสาระสำคัญของการประชุมให้ผู้บริหาร

  - ติดตามผลการดำเนินงานตามที่หารือในที่ประชุม

  - จัดเอกสารประชุมให้เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้นในการอ้างอิง

  3. งานเอกสารและงานธุรการ

      - จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือราชการ เพื่อดำเนินการเสนอก่อนและหลัง

               - พิจารณากลั่นกรองหนังสือโดยตรวจทานว่าผ่านกระบวนการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารที่กำกับดูแลให้ครบถ้วนก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา

  - ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของอักษร และรูปแบบหนังสือราชการจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บริหารและลงนามในหนังสือ พร้อมตรวจทานหนังสือจากผู้บริหารพิจารณาสั่งการ และลงนามให้ครบถ้วน ก่อนจัดส่งคืนหน่วยงาน

  -ให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร กรณีหน่วยงานภายใน หรือภายนอกเชิญประชุม สัมมนา ร่วมเป็นเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดงาน หากมีการกำหนดเวลาที่ซ้ำซ้อนกับภารกิจอื่นที่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้าแล้ว

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. ทดสอบความรู้ความสามารถ
  2. สัมภาษณ์
  3. คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน  15000 บาท

  ประกันสังคม

  หอพักบุคลากร

  สหกรณ์ออมทรัพย์

 • หมายเหตุ :
  https://ka.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2024/05/20240521-2.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  034585058 ต่อ 1231
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ