รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานห้องปฏิบัติการ (งานฝ่ายวิจัยและพัฒนา )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  17 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  2. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยา อณูชีววิทยา สาขาชีวเคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านกระบวนการชีวภาพ หรือในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • กระบวนการชีวภาพต้นน้ำ (upstream process) ด้านการเลี้ยง microbial cells และ mammalian cell culture และด้านกระบวนการปลายน้ำ (downstream process) เช่น การทำบริสุทธิ์โปรตีนด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี (chromatography)
  • การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเครื่องมือวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
  • ความสามารถด้าน IT การเขียนโปรแกรม การเขียน Apps Script Google form/sheet การนำข้อมูลขึ้น website
  1. สามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  2. สามารถทำงานเป็นกะได้ (หากมีความจำเป็นเป็นครั้งคราว)
  3. ชอบความท้าทาย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่และมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดการ ดูแลระบบต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการ อาทิ ระบบจองใช้งานเครื่องมือ ระบบคลังวัสดุและสารเคมี ระบบความปลอดภัย ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว ภาชนะต่าง ๆ รวมทั้งเก็บรักษา
  2. จัดทำ บันทึก และจัดเก็บ เอกสารวิธีปฏิบัติงานและเอกสารควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องของห้องปฏิบัติการ
  3. บำรุงรักษาและตรวจสอบความพร้อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  4. ดำเนินการ ดูแลระบบบริการทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ รวมถึงติดต่อประสานงานกับผู้ขอรับบริการวิชาการ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 15,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมและข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0244109178 ต่อ 305
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ