รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ  ชาย/หญิง  อายุ  ไม่เกิน  40  ปี  (เพศชาย  ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ  ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลอนามัยชุมชน สุขศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี
  6. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ให้คำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาความเจ็บป่วยที่ซับซ้อนของผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวแบบองค์รวม
  2. วางแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง การเยี่ยมบ้าน การทำกิจกรรมชุมชนกับทีมปฏิบัติงานในคลินิกองค์รวม
  3. เตรียมการสอนและสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านร่วมกับอาจารย์ เพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ในลักษณะของ Hospital base และ Community base
  4. สร้าง/นำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่จะสร้างเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
  5. ทำวิจัยและหรือร่วมทำวิจัยกับบุคลากรภาควิชาฯ ในด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
  6. สนับสนุนงาน/เข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบภาคปฏิบัติ  1-5  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท  เงินเดือน  22,750  บาท

  เงินค่าวิชาชีพ  2,500  บาท

  เงินค่าประสบการณ์  1,000  บาท

  เงิน พ.ต.ส.  1,000 - 2,500  บาท       

  (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง  อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :