รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ  ชาย/หญิง  อายุ  ไม่เกิน  40 ปี  (เพศชาย  ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ  ปริญญาตรี  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี
  6. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม
  2. ร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกับทีมปฏิบัติงานในคลินิก คลินิกองค์รวม
  3. บันทึกข้อมูลปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย และปัญหาของบุคคลในครอบครัวและความเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว สำหรับใช้ในการวิเคราะห์และดูแลปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย
  4. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในคลินิกองค์รวม เพื่อประเมินปัญหาของบุคคลในครอบครัวผู้ป่วย สภาวะแวดล้อม ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
  5. เยี่ยมบ้านของผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ในการเรียนการสอนระดับปริญญาและหลังปริญญา หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวภาควิชาฯ
  6. ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย ส่งเสริมให้ผู้ป่วยรู้จักช่วยและป้องกันตนเองจากการเกิดโรคต่างๆ
  7. ทำงานวิจัยหรือร่วมทำงานวิจัยในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
  8. สนับสนุนงาน/เข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบภาคปฏิบัติ  1-5 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี  เงินเดือน  19,500 บาท

  เงินค่าวิชาชีพ  2,500  บาท

  เงินค่าประสบการณ์  1,000 บาท

   เงิน พ.ต.ส.  1,000 - 2,500 บาท    

  (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)

   

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :